Oamer

(deureverweezn van Amer)

En oamer is e sôorte aloam die setoe gebruukt is voun noagels in out te sloan (voe tummermaans), naasn e masse aar dieng die dermei edoan zyn. Gelyk oe dient iedern oamer voe te kloppn of te sloan, oltemets in combienoasche met aar funksches.

Nen outn oamer

Sôortn oamers bewerkn

  • Klauwoamer (met 'n achterkant ku je noagels uuttrekkn)
  • Vôoroamer (grôotn oamer met e langn steirt, voun diengn in brokkn te sloan of stoakn en zukkn bucht in de ground te sloan)
  • Splytoamer (voen stoovout te splytn)
  • Outn oamer (mêestol voun outbewerkienge)
  • Kalletjoetn oamer (voe tegels of doaln an te kloppn)