Atlantischn Oceoan

Den Atlantischn Oceoan is achter de Stilln Oceoan de grotstn oceoan ter weireld. Met en ippervlak van omtrent 106.400.000 vierkante kilometer bedekt ie à peu près 20 percent van 't eirdippervlak. 't Êeste dêel van de noame verwyst noar Atlas, e figeure uut de Grieksche mythologie.

Liggienge van den Atlantischn Oceoan in de weireld

Liggienge bewerkn

Den Atlantischn Oceoan is en S-vormige woatermassa tusschn Eurazië en Afrika in 't ôostn, en Nôord- en Zuud-Amerika in 't westn. In 't nôordn sluut ie an met de Nôordelyke Yszêe, in 't zuudwestn met de Stilln Oceoan, in 't zuudôostn met den Indischn Oceoan en in 't zuudn met de Zuudelyke Yszêe. Den evenoare verdêelt hem in de Nôordatlantischn Oceoan en de Zuudatlantischn Oceoan.

Historie bewerkn

Den Atlantischn Oceoan schynt de twidde joungstn van de vuuf oceoan'n te zyn. J'is ountstoan by 't uutêendryvn van 't supercontinent Pangaea, e goeie 130 miljoen joar geleen.

D' êeste Europeoan'n die den oceoan verkendn woarn de Vikiengs, de Portugeezn en de Spanjoardn. Achter d' ountdekkienge van Amerika deur Christoffel Columbus in 1492, zyn der vele nieuwe handelsroutes uutgestippeld. Doadeure kwam en blêef den Atlantischn Oceoan de belangrykste verbiendiengsoader tusschn Europa en Amerika.

 
Uutêendryvn van supercontinent Pangaea en vormienge van den Atlantischn Oceoan