François Auguste René Rodin (Parys, 12 november 1840 – Meudon, 17 november 1917) was e Franschn beeldhouwer die algemeen anzien wordt lyk de groendlegger van de moderne beeldhouwkunst. Zyn bekendste werkn zyn Den peizer, Monument van Balzac, Den tot, De Burgers van Calais en D' Hellepoorte.

Auguste Rodin

Vele van Rodin's werkn wierdn bekritiseerd, omdan ze botstn met de dominante figuratieve beeldhouwtradiesjes. Rodin was gevoelig vo de controverse roend zyn werk, moa je refuseerde van zyn styl te verandern.

In 1864 kwam Rodin Rose Beuret teegn, e joenge noaister, die de reste van zyn leevn zyn partner bleef en zyn model.

Tien joar lank, tusschn 1882 en 1892, beleefde Rodin e chaotisch amoureuze verhoudynge mè zyn 24 joar joengere leerlynge Camille Claudel. Moa je trouwde in 1917 mè Rose Beuret drie weekn vor heur dood. Tien moandn loater stierf Rodin zelve in Meudon.

Musea bewerkn

In 't Musée Rodin in Parys en 't Rodin Museum in Philadelphia zyn vele werkn van Rodin te zien.

Andere musea mè zyn werk zyn: