De Werkende Bie

Dit artikel es geschreevn in 't Poperiengs, en da zou best ozô bluuvn.

De Werkende Bie wos e firma in Poperienge die van 1930 tout 1983 in andn wos van de familie Maes-Rommens. Ze miekn krudekoeke (couque de Dinant) en woarn in Belgie en omstreekn bekend vo nunder product en nunder ‘prentjes’. In nunder glôrietyd woarn ze zelfs ofleverancier.

Geschiedenisse & produucsjeBewerken

De stichter van de firma wos Henri Maes, die opekwikt wos in e bakkersfamilie. In 1878 naam ’n e banketbakkery over in d’Yperstroate in Poperienge. In dien tyd gaven de menschen krudekoeke mi kestdag en oudejoar a nunder peter, meter, en grôotouders. Henri Maes vroeg nem of woarom dat dat ollêne in die periode zou moetn zyn. In ’t begun koste Maes mi zyn beperkte middels moa twintig kilo krudekoeke per dag moakn. Hector Maes gaf ’t bedryf e nieuwn impuls. In 1930 richnde de firma De Werkende Bie op. Ze fabriceernde surtout krudekoeke en ze dein marchandizze in zêem. Van ’34 exporteernde ze nar Amerika (die styf zindelik woarn op ’t vlak van igiëne). Vrankryk wos ouk e grôotn kalant. En d’r goenk ouk vele na Belgisch Kongo. In 1939 lein ze ’n êestn stêen van e nieuw gebouw tusschen d’Yperstroate en de Peirdemart. ’t Wos vo dien tyd e grôot spel mi silo’s (vo ’t groan da diende als groundstoffe vo de krudekoeke) en mechanische pétrains (’n grotstn koste tout 3000 kilo per eure d’rdeurnjoagn). Gin êen werkmens moeste de krudekoeke mi zyn andn vastepakkn; ouk d’emballerieng wos dus styf modern inericht. En op ’t ende dein ze nog e prentje by idder verpakkieng. ’t Bedryf krêeg d’ene medalie achter d’anger. In nunder topperiode woarn ze zelfs leverancier an ’t of. Ze miekn ton tout 9.000 kilo kurdekoeke per dag.

Moar op ‘n 16sn november kwam et kêerpunt. Zeven dan de neegn werkmenschen goungn in stoakieng. Z’addn ol moandn gin pree of congé payé ekreegn. De probleemn woarn ni nieuwe. ‘n Andelsrechtbank van Yper verkloarde ‘t bedryf faillit op 28 november 1983. Paul Maes, ’n directeur, gounk in beroep. ’t Of van Beroep in Gent gaf nem gelyk en op 19 novermber wos’t vonnis opeschort. Juste doarachter kochte concurrent NV Vondelmolen ’t bedryf over, moa de produucsje in Poperienge wos stille eleid: de machinerie wos intusschenwyne ol te styf verouderd. Op de plekke van de fabrikke stoan d’r nu appartementsblokkn: residentie De Bie I en residentie De Bie II.

BronneBewerken

Ticketmagezien