Filips den Schoonn

D'r zyn mêerdere betekenissn vo Filips den Schoonn:


Da blad ier es e deurverwyziengsblad vo en ounderscheid te moakn tusschn de verschillige betêkenissn van 't woord Filips den Schoonn.

Ip da blad ier stoat er nen uutleg van de verschillige betêkenissn van Filips den Schoonn en de verwyziengn doa noa toe. Zy j'ier gekommn langs e blad in Wikipedia? Pas toun die verwyzienge an, zodoanig dat d'andre bezoekers loater sebiet juste zittn.

Olle bloadn woa dat de noame van begunt mè Filips den Schoonn.