Freddy Maertens (Lombardsyde, 19 februoari 1952) wos e Vlamschen coureur die prof wos van 1972 toet 1987. 't Wos e goein sprinter met oungejôord vele macht.

Freddy Maertens: Eneco Tour 2008
Freddy Maertensroute

Carrière

bewerkn
 • Freddy Maertens begoste ze profcarrière by Flandria. In de joar'n '70 wos dat êen van de sterkste ploegn in 't peletong. Tope mè Marc Demeyer en Michel Pollentier vormde Maertens de Drie Musketiers.
 • In 1973 wos Maertens bykan weireldkampioen. Moa 't wos boel tussche nem en Eddy Merckx in de finale, en ezo koste Felice Gimondi win. Sedertieje kwam et nôoit ne mè goed tusschen Eddy en Freddy.
 • Maertens wos een êeste kè weireldkampioen in 1976.
 • Freddy ed 3 kêers meiedoan a 'n Tour de France en en ed 15 etappen gewon. In iedern Tour wontn de groen boai van 't punteklassement. In 1976 woun Maertens 8 rittn. Dat kostn d'r 9 zyn (en een absoluut recor), moar en et 1 etappe wegegeevn an Esclassan van Peugeot.
 • In de Rounde van Spanje van 1977 wosn leider van 't begun toet 't ende. En e woun toen oek 13 van de 19 etappn.
 • In de Rounde van Itoalië van 1977 wont ie 7 ritten. Moa jammer genoeg is 'n gevoaln. De breuke an ze pols wos 't begun van 't ende.
 • In 1979 en 1980 woun Maertens olêne nog moa kermeskoersen.
 • In 1981 wos Maertens by Boule d'Or olmettekè were beter, moa 't deurde niet lange. Da joar wontn wel 5 etappen in de Tour. En in 't najoar wostn voe de 2de kè weireldkampioen. In e sprint versloeg Freddy magistroal Beppe Saronni en Bernard Hinault, toch gèn sukkeloars.
 • In 1987 stoppnde mè koersn.

Trivia

bewerkn
 • Vriendn en vyandn van Freddy noemn nem ouk soms "Lippe".
 • In tyde van Freddy Maertens moestej kiezen: ofwel wos je fan van Maertens, ofwel van Eddy Merckx. 't Wos 't een of 't ander. En ouk mè Roger De Vlaeminck adde Maertens dikkers ambras. In de Rounde van Vloanderen van 1976 wilnde ni ounderdoen voe De Vlaeminck. Ze zaatn olletwêe in de kopgroep... e ze lietn nunder uutzakken omda ze nie kustn verdroagn da 'n andern gienk win.
 • Freddy Maertens is êreburger van Middelkerke.
 • D'r bestoat e route (42 km) vo wielertouristn, in en round Middelkerke, die na Maertens vernoemd is.
 • Je werktege van 2001 tout januoari 2008 in 't Nationaal Wielermuseum van Roeseloare en vanof 1 februoari 2008 vo ‘t Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenoarde.
 • Op 't ende van juli 2006 a Maertens meiedoan an de Gentlemenrace, e koers in Oalst voer oude coureurs. 's Anderdoags èn z'em moetn wegvoeren no de klinikke: e wos slicht ekommn (ertekloppiengn). J'oad em verzekers e bitje eforceerd e ni enoeg etraind.