Henri-August De Bruyne

Henri De Bruyne (Blanknberge, 2 februoari 1868 - Kasongo, 1 december 1892), was e West-Vlamsche sergeant die round 1890 vertrok noa Kasongo (Congo), woa dat 'n lutenant Jozef Lippens most bystoan die doa resident was. In dien tyd was da gebied e privé-kolonie van keunienk Leopold II, ounder de noame Congo-Vrystoat.

't Monument van Lippens & De Bruyne ip de Zêedyk in Blanknberge

In 1892 hen ze e leger uutgezoundn vo de commerce van sloavn in Congo an bandn te leggn. De zwarte, ounder leidienge van de Arabische sultan Sefoe, kwoamn in ipstand teegn 't blank gezag en paktn de twè militairen gevangn. Deurda Lippens ip da moment styf ziek was, most De Bruyne ounderhandeln tusschn blank en zwart, moa Sefoe krêeg zyn gedacht nie. De Bruyne krêeg nog de keure vo weg te vluchtn, moa je wilde zyn vriend en overste Lippens nie in de steke loatn. In december 1892 zyn ze tegoare vermôord.

Monument bewerkn

Ip den dyk van Blanknberge stoat 't Monument van Lippens en De Bruyne, herinnerienge an uus kolonioal verleedn.

In Blanknberge is ter ook e Sergeant-De-Bruyne-stroate.

Zie ook bewerkn