Out

(deureverweezn van Hout)
Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

Out is de stoffoasje woaruut dan outachtige plantn emakt zyn. Plantn die uut out bestoan, zyn boomn, struukn en êentige cactussn en sôortn klemplantn (lik druveloars).

E stoapel out

Gebruuk

bewerkn

Out is voun vele diengn gebruukt, ol bestoan der voun de mêeste ol alternatievn (kunststoffe of metoal)

 • Bouwn: voun outewerk lik deurn en veisters, plaffeture, lattestôors, voun 't gebient, oltemets zefst voun hêle uuzn te zettn (lik in Scandinoavië of chaletjes), planchee, parket,...
 • Stoakn: tuunn, vlaggemastn, persn...
 • Bôotn: nu ollêne mo klêne bôotjes nemi (grôte bôotn zyn emakt van metoal)
 • Brann: stoovout, kampviern,...
 • Alloam: surtout voun de steirtn van alloam (oamers, bustels),...
 • Meubels: kastn, toafels, stoeln, zetels,...
 • Keukn: outn lepels, tandestokers, stoksjes voun Chinees t'eetn,...
 • Instrumentn: outbloazers, rietn,...
 • Ovetje: deur 'n akseloare voun up de ground te smytn
 • Sport: sticks, bats, bolln, skatebordn, pyls, boogn,...
 • Kunste: outsnywerk, koaders,...
 • Papier: boekn, gazettn,...
 • ...

Gevolgn

bewerkn

Oundermêer deurdat out zovele gebruukt is, zyn de e masse busschn die ekapt groakn, surtout in d'Amazone, Centroal-Afrika, Rusland en Zuud-Ôost-Azië. Dat et gevolgn voun 't klimoat (miender en miender boomn die CO2 kunn verwerkn) en voun de bêestn en de menschn (lik d'Indioann in Brazilië) die doa leevn.

Oundertusschn zyn der ol êentige internationoale organisoasches (lik FSC) die ecologisch verantwôorde labels geevn an out die de omgevienge nie te vele veraard