Jean-Pierre Monseré

Dit artikel es geschreevn in 't Roeseloars, en da zou best ozô bluuvn.

Jean-Pierre "Jempi" Monseré (Roeseloare, 8 september 1948 - Retie, 15 moarte 1971) wos ne coureur.

Toet by de beroepsryders rêed ie up de boane én up de piste. By de jeugd woent 'n ni vele, moa by de beroepsryders wos 't drect prys. In 1969 woent 'n de Roende van Lombardeye. E joar loatre wost 'n weireldkampioen up de boane by de beroepsryders. Moa toen sloeg 't nôodlot toe: up de 15e moarte in '71 rêed Jempi ne koers in Retie. Die koers wos 'n vôorbereidinge vo Milaan-San Remo. Je rêed frontoal up nen otto die van den ander kant kwoam en wos up slag dôod. 'n Grôot talent gienk verlôorn.

Jempi Monseré wos ne goe moat van Roger De Vlaeminck, je rêed tôpe met em by Flandria.

Zyn ploegn bewerkn

  • 1969: Flandria - De Clerck - Krüger
  • 1970: Flandria - Mars
  • 1971: Flandria - Mars

Belangrikste overwinningn bewerkn

  • 1968: kampioen van België up de boane by de militairen in Môoslee
  • 1969: 2 rittn in Olympia's Tour by de liefhebbers
Roende van Lombardeye by de beroeps
  • 1970: kampioen van België omnium up de piste
winnoare in de Zesdoagse van Gent, tegoare met Patrick Sercu
2 rittn in de Ruta del Sol
Weireldkampioen up de boane in Leicester
  • 1971: kampioen van België ploegkoers up de piste
2 rittn en eindwinnoare in de Ruta del Sol

Monument bewerkn

Up de plekke woa dat ie stierf, up de boane van Lille noa Gierle (in de provinsje Antwerpen) stoat er 'n monument vor em.

Externe koppelienge bewerkn

De wielersite