Joseph Hoste

Joseph Hoste (Sinte-Kruus, 3 februoari 1833 - Blankenberge, 12 juni 1899) was e West-Vlamschn architect.

Joseph Hoste

Leevn en werkBewerken

Joseph Hoste begost zyn carrière in Brussel, moar achter zyn schiddienge van Maria De Burbure kwam 't ie noa Blanknberge woa da zyn zuster Marie weunde. Zy was ip da moment al weeuwe van reder Pierre De Vos en ze was hertrouwd met hotelier Adolphe D'Hondt. In 1878 hertrouwde Joseph Hoste zelve me Léonie D'Hondt, e joengere zuster van zyn schoônbroere. De joenge vrouwe stierf al in 1879, kort achter de geboorte van under dochter Marthe.

Van 1875 toet 1899 was Joseph Hoste den belangrykstn 'bouwmeêster' in Blanknberge. Je makte in 1873 en algemeên plan van anleg vo Blanknberge en je bouwde in de noaste joarn verschillige openboare gebouwn in de stad, lik 't slachthuus, de vismyne, de ryksmiddelboare schole en de Sint-Rochuskerke. J' oentwierp ook e verplatsboare muziekkioske.

GrafBewerken

't Grafmonument da Joseph Hoste verzekers zelve oentwierp vo zyn vrouwe Léonie, stoat in de middelste gank van 't Blanknbergs kerkhof. 't Is gemakt in neo-gotische styl en der is roô zandsteên, blauwn hardsteên en wit marmer voôrn gebruukt.

Den bouwmeêster zelve wierd in 1899 begroavn neffest zyn vrouwe. Loater is ook zyn oudste kleêndochter Fernande Goetghebeur en heur vint Thomas Julien in 't graf bygezet.

 
Graf van Joseph Hoste ip 't Blanknbergs kerkhof