Jules Fonteyne

Dit artikel zou beter herschreevn zyn in 't Brugs.

Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn. Crystal txt.png

Jules Fonteyne (Brugge, 22 juli 1878 - 11 ogustus 1964) was e Vlamse schilderoare, tekenoare, etsre, boekillustrateur en docent kunstonderwys.

Jules Fonteyne by de perse woamei da 't 'n zyn etsn ofdrukte, round 1955 (foto André Ryckaert)