KSJ-KSA-VKSJ

KSJ-KSA-VKSJ is e Vlamsche, katholieke jeugdbewegienge en stoat voun Katholieke Studerende Jeugd (KSJ), Katholieke Studentenactie (KSA) en Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd (VKSJ). Vroeger woarn 't aparte bewegiengn, mo ze zyn ol êentige joarn tope. 't Is me 34.000 leedn in antal de derde jeugdbewegienge van Vloandern.

OuntstoanBewerken

De KSA is upericht deur Karel Dubois, kannunik uut Roeseloare, toune lik ounderdêel van de Katholieke Actie. In 't begun wos 't gin jeugdbewegienge, mo dat is er toune loater van tyd wel van ekommn. KSA is ol van ôorsproung uutgesprookn Vlamsgezind.

VisieBewerken

KSJ-KSA-VKSJ is e jeugdbewegienge. Uutprobeern, meidoen, kritisch kykn, e vrywillig en lank engagement upneemn en peizn over zingevienge zyn de 5 kapstokkn van de jeugdbewegienge. Nunder doelpubliek zyn kienders en jounge gastn (individueel, in groep en in de moatschappy). Oul speeln e me vormienge probeern ze om ol die zoakn concreet te moakn.

OunderverdêliengnBewerken

Ze noumn dadde bann.

  • pimpampoentjes (5)
  • Kabouters/Sloebers (6-8)
  • Pagadders/Springers/kastaers (8-10)
  • Jongknapen/Roodkapjes/Joro's (10-12)
  • Knapen/Jimmers/Knimmers (12-14)
  • Jonghernieuwers/Sjo'ers/Simmers (14-16)
  • +16
  • Leiding/Hernieuwers

UniformBewerken

De mêeste ofdeliengn (boundn) en e blauw emde en orajn das. De joungste kienders en ouk oltemets geweune e T-shirt en en oraje schaltje.

Externe koppeliengeBewerken