Kerke eit verschillende betêkenissn:

  1. Kerkgebouw: 't gebouw woa da gelovigen tope kommn om na de messe te goan en eucharistie te viern
  2. Katholieke kerke: de kerkelikke macht, de rôoms-katholieke kerke
  3. Kerke (gemêenschap): gemêenschap van olle christnn


Da blad ier es e deurverwyziengsblad vo en ounderscheid te moakn tusschn de verschillige betêkenissn van 't woord Kerke.

Ip da blad ier stoat er nen uutleg van de verschillige betêkenissn van Kerke en de verwyziengn doa noa toe. Zy j'ier gekommn langs e blad in Wikipedia? Pas toun die verwyzienge an, zodoanig dat d'andre bezoekers loater sebiet juste zittn.

Olle bloadn woa dat de noame van begunt mè Kerke.