Lange Wapper wos e reuze uut Antwerpn die, vogens vertelliengsjes uut 'n 16sn êeuw, de menschn benauwd makte. Idder ki dat 'n etwien benauwd emakt adde, liept 'n weg en e begust te lachn lik e bezeetn.

Het Steen mè 't beeld van Lange Wapper

Lange Wapper wos indeliks grôot e grâtemoager. 's Nachts goenkn op toer, lasen d'oevers van de Schelde, om achter de drounkoars te zittn. E koste nem oek styf klêne moakn, moar at 'n achter etwien zat, kwaamt 'n ossan moa grodder e grodder.

D'r bestoan vele vertelliengn over nem. 't Bekendste in Antwerpn is de ki dat 'n nem veranderde in e meisje die vier vreyers adde. E liet die vreyers benauwelikke diengn doen, en te lange laste woarn z'olle viere dôod.

Lange Wapper wos gin froaioard. Nu en ton verandernde ze zelvn in e klêen kiend om moedermelk te kunn drienkn. Moa d'r bestoan oek vertelliengn woarin dat 'n gemêne menschen kult.

Verêeuwigd

bewerkn
  • An 'n ingang van Het Steen stoat er, sedert 1963, e standbeeld va nem.
  • In de strip De Zwarte Madam van Suske en Wiske (nummer 140) speelt Lange Wapper e grôte rolle.
  • In Antwerpn is 't er oek e plingsje da na nem is vernoemd: Wapper.
  • De nieuwe brugge da z' in Antwerpn wildegen bouwn over de Schelde zou noar hem genoemd wordn. Moa der was lik vele protest tegen, wegens 't fyn stof in de lucht da van die brugge na beneen op 't stad zou valln en nu zyn zyder van plan van nen tunnel onder de Schelde te maken in plekke van e brugge derovere.