De lip'n, e boovn- en oenderlippe, zyn de buyt'nste deiln van de moend by vele beist'n, inclusief menschn. Ze zyn zochte, beweeglyk en styf gevoewlig en ze speeln e rolle by de voedynge en by d' articuloasje van sproake en geluyd.

Lip'n van e vrouwe

De lip'n word'n vanboovn begrensd deur de neuze, vanoendern deur de kinne en ipzyds deur de koak'n. Ze bedek'n de snytand'n.