Margrietje

Dit artikel es geschreevn in 't Kortryks, en da zou best ozô bluuvn.

Margrietje es ne smartlap van Johny Turbo en 't goat over vrouwnmishandelienge, in marginoale dêeln van 't stad en is nogol melancholisch.

Margrietje is êen van de nummers ip zyne cd Veske Zjever.

Den tekstBewerken

In een kizzig café, me ne vuule wc
En nen trap zonder leuninge an
Drinkt Marcel an den bar, zyne zesde Ricard
En je komt er al droaierig van
't Speelt doa nôoi gin meziek, 't lig zelfs gin illetriek
Moa miserie dat es 't er genoeg
't E gelukkig veel drank, dus vergeet ie de stank
En de prachtigen tyd me Magriet
refrein :
Kom toch Magrietje, myn zoetje, myn pietje
'k goa nôoi mi sloan, 'k ei misdoan
Lat em ontploffen, de vuule rotten ond
'k ei veel verdriet, a 'k peize ip Magriet
'j Ei nog bergen verzet, moa z' e toch angezet
Met de leverancier van sjekloa
'J oa gezei 'k i veel geld, en 'j oa oak nog vertel
une vin e nen beul want je sloa
Kom toch were Magriet, wan 'k ei toch zoveel spyt
En 'k beloof je nu trouw, allez gauw
Moa ze ôor zy da nie, en van oa ze em zie
Ton verwyt ze zyn vel en 't e spel
refrein