Meander

E meander es e grôote kroenkel of bocht in e riviere. De noame komt van de stèrk kroenkelnde riviere de Maeander of Menderes by Milete, e Grieksche stadstoat uut de Klassiekn Oudeyd, an de westkust van Anatolië ofte Klêen-Azië.

Meanders van de riviere de Cauto in Cuba

Meanders ountstoan deurda 't woater in de buut'nbocht rapper stroomt of in de binn'nbocht. An de buut'nbocht wordt doadeure ground weggespoeld, binst dat an de binn'nbocht ground wordt ofgezet.