Nonkel Dirk, es nummer van de ploate In de fik, de twêede ploate van Flip Kowlier.

Den tekst bewerkn

Gistern eit myn zuster vo den êeste kêe sinds ôoit eur ne vrijer meegebrocht noa toezens tuus
Vader was wa lastig en oes moeder was nerveus, ze was te zessen ipgestoan voe de grôte kuus
En 't ziet er ginnen slimmn uut moa j'es wel sympathiek en myn zuster leek gelukkig, 't is 't ênige da telt vo my
Nonkel Dirk is homo, j'eit een vrouwe en een kind moa wie zegt er dat azoa ôok nie kan goan?
't Is publiek geheim en z'ein 't nie deure noa dat skynt, voor oeznen Dirk eit oltyd zô gegoan
Moar ie slapt veel minder goed dan vroeger, dat is dramatiek, troage moa zeker takelt ie af, mentoal en fysiek
refrein:
En de weireld bluft moa droain en 't is wel spytig dat ol de verkêerde kant is lik dat er niet an de hand is
En de weireld bluft wok droain zounder oes
Anneke is 20, z'eit nog nôoit ne vrijer ghèd en 't begint meskien een bitje of te steekn
't Meiske is voorzichtig en kan da goe verstoan, ze stoan pertank te dringn in hêle reekn
Moar oe langer da ze wacht oe moeiliker dat is voe te begunn en ze peist ol af en toe ne kêer an een carrière by de nunn
refrein
Ik, ik ben ne pipo en 't is nietn nôoit nie wel en ik weet 't ôok ollemolle nie mi
'k Moete nog van olles doen en nog vee mêer vertelln, 'k ben an trachtn voe gin vryen tyd mi t'ein
's Avonds loate in myn bedde bluuf 'k wakker voe skoapkes te telln, 'k ei gin goeste voe te slapen, 'k ei mêer goeste voe no 'n twie te belln