Luuzn (AN: dieven) es 't ofdoen van de scheutn die uutschietn in d'oksels van de tomattn en aar plantn.

Tomatteplante

Oa je tomattn wilt kwêekn, zy je best van de plantn te luuzn, vô schône en grôte tomattn of aar groonsels t'èn. Oa je da niet doet, goat de plante oal eur krachtn steekn in 't moakn van groenigeid en goa je verre gin grôte tomattn angn èn.

Luuzn doe je deur me joun viengers de luze vaste te pakkn en of te trekkn. Anders ku je da vaneignst ôok doen met e stik alloam, lik e patattemes. Makt wel da oa je da doet, da je oallêne de luze mee ed en de plante nie te fel beschoadigd of ge goat gèn tomattn en.

Luuzn zyn feitelik vergelykboar me den toppel: oa je e luze lat stoan, goan der doar bloemn en uuteindelik ôok tomattn ankoomn. Moar angezien de tomatteplante doar mo gèn genoeg van krygt en bluuft luuzn moakn, zou je tenn de rit e plante met ollemoale luuzn èn en nie te vele grôte tomattn.

Nog e vôordêel van te luuzn es dan de plantn vele rechter groein en vele beter vaste te bindn zyn an e stok. Oan ze wilder groein, è je minder goeie luchcirculoatie.

Oa't è da je content zyt met e klêne ipbringste van klêne tomattn an schêve plantn, moe je vaneigns de moeite nie doen voun te luuzn.

Luuzn byn aar plantn bewerkn

Voun e schône ipbriengste t' en, is 't best voun de mêeste plantn te luuzn. Egliek êentige vôorbeeldn:

  • Toebak: voun grôte bloars t' en, moe je toebakplantn oek luuzn
  • Druuvn: a je te vele trossn en takkn lat groein, kryg je klêne druvetjes

Externe koppelienge bewerkn