E republiek is e land dat om de zôvele joar nen andere leidre kiest (ne president). Z'hèin dus gin keuniengn want dat is ton e monarchie. De mêeste republiekn zyn landn woa dat er e revoluusje is gebeurd en de keuniengn verjoagd zyn. Byvôorbeeld 't geval in Duutsland, Vrankryk, Grieknland, Italië.

Republiekn in de weireld. rôod - heel presidentieel système - groene - uutvoerend presidentieel système me parlement - olyf - holf-presidentieel système - oranje - parlementaire republiek - bruun - republieken die groundwettelik moar één polletieke party meugn hèin

Enigste bekende republiekn

bewerkn

Ook Pooln, Portugal, Zwitserland en bykan al de ex-kolonies over hêel de weireld zyn republiekn.