Rofl is internettoale en zukke afkortingsje vo 'rolling on floor laughing', wa da dus 'al rollend op de grond lachn' betekent.

Internettoale