E schoere is in de menselyke anatomie 't stik van 't liev tussn de nekke en de bovenoarm. Der zyn dus twêe schoern an wezekantn van de nekke. Et schoeregewricht is 't mèèst beweeglikke van hèèl ouns liev. Geweunlik èt e vint vele bredere schoers dan e vrouwe.

Schoeregewricht

Sprêekwôordn mè 'Schoere' bewerkn

  • t Zyn sterke schoern die de weelde kunn'n draagn: je moed oal 'n sterke persoanlikheid zyn vo goed mè rykdom te kunn'n ommegoan.
  • De sterkste schoern moen de zwoarste lastn draagn: dedee dien 't mèèste geld en moen de grotste bydrage doen.
  • Der vield un last van zen schoern: je was ipgelucht.
  • je schoern oender utwa zettn: an etwa begun
 
Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.