Schole

instellieng woa da'j lesse (ounderwys) kut krygn

E schole is e plekke woa da'j lesse kut krygn. Meestal goat over schole voe kienders, moar ook voe grote menschn bestoan d'r byscholiengn. 't Woord sloat ip 't ounderwys in 't olgemeen, moa ôok ip de plekke zelve woa daj lesse krygt, 't schoolgebouw.

De gemeenteschole van Ramskapelle is gebouwd in 1876
Albert Anker (1896)

In Vloandern zyn der twêe grôte schoolnettn:

Wikimedia Commons