Hof: verschil tussen versies

40 bytes toegevoegd ,  11 jaar geleden
k
sp
k (Of ernoemd noar Hof over e deurverwyzienge)
k (sp)
Onder '''ofhof''' verstoan de mêeste ne '''koer''' of ne '''lochtienk''' woa da je 'n [[peloeze]] en 'n [[ovetjehovetje]] kud ènèin. Mêestoal es den ofhof ofgezet mee droatdroad of 'n ander sôorte ofspanninge.
 
De volgende lyste zyn woordn die nogoal redelykredelik deur mekoar wèernwèirn gebruukt en woavan de betêekenisse mekoar ofwisselt.
 
==Den Ofhof==
Normoal gezien es den ofhof oal de grond van 'n [[ofsteehofstee]] da rond 'n [[uushuus]] ligt en beplant es mê verschillige sôortn plantn. Mêestoal es't centroale dêel van ne [[klassiekn of]] de peloeze. Doarrond ku je tonn verschillige bôordn en oallerande verschillige fietje-fatsje-rietjes ènèin die bestoan uut [[struukn]], [[kruudn]], [[bloumn]] en [[bôomn]].
 
===Et Ovetjehovetje===
Et ovetje es mêestoal 'n ofgespann ofhof ip zyn minst 'n appartapart dêel van den ofhof. Dad es de plekke woa dan de minsn underhunder groensels zettn.
 
===Den Kruudofkruudof===
Den kruudnof (of ''kruudntuun'') es gelyk 't ovetje, mo nie nôodzoakelyk n appart dêel van den of. In den kruudnof wierdn er [[kruudn]] geplant. Et zyn der vele dee under kruudnovetje dichte by under keukn moakn. Azô moetn ze toen nie deur udrn of koursn oa't slicht were es.
 
===Den Vôorofvôorof===
Den vôorof es't stik van't ofstee da van an't uus tot an de stroate lôopt en beplant es me struukn, kruudn, bloumn en bôomn of geweun e stik peloeze. Neffenst of deur den vôorof ligt mêestoal den [[iprit]].
 
==Den Koerkoer==
Ne koer es over 't oalgemêenolgemêen nen ofhof da beleid es mee stêenn. Der komt ierhier normoalgesprooknnormoal gèngesprookn gin peloeze in vôorn. Wel ku je verschillige stikkn ènèin die bestoan uut struukn, kruudn, bloumnbloemn en bôomn. Mêestoal es e koer e [[binneplatse]] en es 't emhem omgeevn deur stêenn meurn. Me noemn da tonnton ôok wel ne [[binnekoer]].
 
Me spreekn ôok wel over ne koer, oa me 't ènèin over nen ofhof van 'n [[reekuusreekhuus]] in 't [[stee]]. Doar zyn d' oovnhoovn ôok mêestoal ofgezet mèi stêenn meurn. Da makt da dadde der inderdoatinderdoad uutziet lyk e binnekoer. IerHier ejee tonnje mêestoalton mêestol wel e peloeze.
 
==Den Lochtienklochtienk==
Den lochtienk es oalol 't geen da ip't ofsteehofstee achter 't uushuus es. Den lochtienk es nie nôodzoakelyknôodzoakelik begroei memee plantn, momoa da kud ôok geweune e stik memee [[koterie]] zyn.
 
==Den tuun==
Tuun es e [[lêenwoord]] uut 't [[Ollands]] en da betêekndbetêeknt Ofhof. Tuun es ofgelydofgeleid van ''Túúntúún'', da ofspanninge betêekende. In 't [[Duuts]] klappn ze nog oalsanolsan over uddrn ''Zaun'' oan ze 't over underhunder ofspanninge en.
 
[[ast:Xardín]]
9.397

bewerkingen