Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

De Stillen Oceoan of Grôotn Oceoan is den oceoan tussn Amerika, Oost-Oazië en Australië. An de polen komt et tot an de poolcirkels.

Locoasje van de Stillen Oceoan binn de weireld.

't Is de grotstn oceoan ip de weireld. 't Pakt 32% van hêel 't eirdippervlak.

Wikimedia Commons