Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

Teletubbies is een Iengels tv-program vo peuters. Der zyn verschillige "puppetjes" in da program. Der is ne geeln, ne purpern, ne groenn en ne roôin. Z'een elk under eign speelgoed: de purpern e sjakosse, de groenn nen hoed, de geeln nen bol en de roôin e trontinette. Ze klappn nie echt moa moakn wel geluudjes. Der is wok nog e zunne met e babykoptje in.

Personages bewerkn

  • Tinky Winky (purper met e driehoek ip zyn kop, den oudstn)
  • Dipsy (groen met e stoksje ip zyn kop)
  • Laa-Laa (geel met e krulle)
  • Po (roôd met e roendetje, de joengstn)
  • Noo-Noo (uutsproake: Noe-Noe) (de stofzuger)
  • stemme (de luudspreker)
  • Zunne (baby)
  • Keuntjes (de beêstn buutn 't huus ip 't veld)
  • Teletubbieland (woa dan ze weunn)
  • Blommn (die klappn)