Winter

(deureverweezn van Wienter)

'n Winter is êen van de vier sezoenn. Na volgens vanop wuffer kant da je wunt op d'eirde volt 'n winter op een ander moment.

Winters landschap mi snêeuw

Volgens d'astronomie begunt 'n winter op 't nôordelik oafround round 'n 21sn december. De zunne stoat ton 's noens an 'n Stêenbokskêerkrieng lôodrechte an 'n emel. Dezen is 'n kortsn dag op 't nôordelik oafround. 'n Astronimischen winter endigt bykan ossan op 'n 20sn moarte, nu en ton ouk op 'n 21sn moarte. Ton begunt 'n uutkom.

Gevolgen vo mens en nateure

bewerkn

'n Winter is in nuze streekn 't koudste sezoen. 't Ku ton vriezn en snêeuwn. Da ku vo miserie zorn op de boane. Moa d'r zyn ouk gêestige kantn: de kinders moakn snêeuwmann, en je ku schatsen op de vyvers, of skien.

De boomn en de plantn stoppn mi groeien. En sommigte bêestn oudn ton nundern wintersloap.