Zêekstoale

Zêekstoaln zyn de wortels en bloaren van de pisseblomme (Taraxacum officinale) en zyn vochtafdryvend.

Zêekstoaln me rys
Blad van de pisseblomme

EtymologieBewerken

  • Zêek = Zeiken = pissen --> urine afdryvend.
  • Stoal lik van ne stoal pret.

De pisseblomme noemt in 't Frans pissenlit om dezelfde reden.

GroenselBewerken

Wat dat er nie vele weten es, omda zêekstoaln styf gezound zyn, dat er nu ôok zêekstoaln gekwêekt wordn als groensel vôor de sjiekere restorangs. Sommigen versnyen geweune 'n bitje zêekstoaln in de saloa. Ze zyn er wel in gelukt om ze 'n bitje minder bitter te moakn, surtout deur ze ounder 't zand te kwêken zoda ze blêek bleuvn.

Dus a je nu "molsla" zie in de wienkel of restorang, toen kun je uutleggen dat 't zêekstoalen zyn.

Veel mensen me ne klênen of, die in 'n klêen kotje kenyns kwêektn vô goekôop vlêes, giengen 's avonds zêekstoalen goan stekkn vô kenyneteetn. Da von je olsan en overol.