Zeilelies (Crinoidea) zyn e klasse van de stekkervelbeist'n (Echinodermata), de stamme die ook de zeistern, slangestern, zei-egels en zeikomkommers bevat.

't Zyn sessiele (vaste ip e styngel) of mobiele zeibeist'n die trek'n ip plant'n. Ze valn ip deur hunder felle kleurn. Hunder lyf met e kalkskelet bestoat uyt 5 poar oarms roend de moend, mè zytak'n. D' oarms zyn bezet mè trilhoarn woarmee da 't eet'n noa de moend gevoerd wordt.

Vele duyznde sowrt'n zyn al uytgestorvn. D'n dag van vandoage zyn der om en by de 625 leevnde sowrt'n bekend, surtout uyt de tropische zeien.

  • Bourgueticrinida
  • Comatulida
  • Cyrtocrinida
  • Hyocrinida
  • Isocrinida
  • Millericrinida