Zuudôostelik West-Vlams

(deureverweezn van Continentoal West-Vlams)

Zuudôostelik of Continentoal West-Vlams is de toale die geklapt weirdt in de streke rond Roeseloare, Tielt en Kortryk.

't Continentoal West-Vlams èi minder Ingveoonse of Nôordzêegermoanse eignoardigheedn bewoard of 't Noordelik en Westelik West-Vlams (Kustwestvlams) en in sommigte ipzichtn doe 't mee mè 't Ôost-Vlams.

Verschilln mè 't Kustwestvlams

bewerkn

Êentige verschilln mè 't Kustwestvlams van 't nôordn en 't westn zyn:

  • De scherplange ee en oo, in 't Middelnederlands uutgesprookn lik eeë en ooë (breeëd, zeeë, beeën en grooët, brooëd, schooëne, pooët), is in 't zuudôostelik West-Vlams vanuut 't Brabants g'evolueerd noa ieë en oeë: brieëd, zieë, bieën (zelfs brjid, zji, bjin) en groeët, broeëd, schoeëne, poeët (grwot, brwod, schwone, pwot). Ook woordn lik oge, boom, loopm (kustwestvlams), weirdn in 't zuudôostn lik tweeklank uutgesprookn: oeëge, boeëm, loeëpm.
  • Ontrondienge van korte u tot i, een oud Kustgermoans kenmerk, (lik stuk ==>stik, put ==>pit, kruk ==>krikke, dun ==>dinne, schup ==>schippe, rugge ==>rik), komt minder vôorn in 't zuudôostn van West-Vloandern. Hoe mêer noa 't westn hoe mêer ontronde vormn. 't Woord brigge vo brugge is allêne nog moa bekend in 't westn van Frans-Vloandern. Dat die kenmerkn vroeger ook meer Ôostwoarts vôornkwoamn is te zien in noamn, lik Pittem, Vandepitte en de Hille in Zwevezêle.
  • De korte ie, uu en oe in de dialectn in en by d'overgangszone noa 't Ôost-Vlams, weirdn mêer oopn uutgesprookn of in 't westn. De ie klienkt doa lik e korte ee (i), de uu lik e korte eu (ö) en de oe lik e korte oo (o): min odders goan noa zin özeke, kustwestvlams: mien oeders goan noa zien uuzetje.
  • Vervoegienge van 't werkwoord èèn (AN hebben): ik èè, gy èèt, (h)y èèt, wulder èèn, gulder èèt, zulder èèn (kustwestvlams: ik en, gy et/eet, (h)y et/eet, wy(n)der en, gy(n)der et/eet, zy(n)der en.

Referensje

bewerkn
  • De Vos, M. Taal in stad en land - West-Vlaams, Uitgeverij Terra - Lannoo, 2005, ISBN 90-209-6051-2