Elly, welgekoomn ip de West-Vlamsche Wikipedia. Gêestig da je ier ôok e ki passeert! Moest je vroagn ein, ku je ne kêe zien ip oes gebrukersportoal of meugt je ze alsan stelln in de café. Ge meugt doa ôok olsan en ander ipmerkiengske placeren vaneigens. Veel succes! Tbc 28 dec 2007 22:34 (UTC)