Ev, welgekomn ip de West-Vlamsche Wikipedia. Moest je me vroagen zitt'n, ku je ne kêe zien ip Help:Wikipedia of meugt je ze alsan stelln in de café. Veel succes! Tbc 13:01, 22 december 2006 (UTC)