Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

Fruut is de noame vor e dêel eetboare vruchtn van plantesôortn. 't Groeit over 't algemêen an e bôom. Sommigste sôortn groein ook an e struuke (broambeiers, tomattn) of e plante (banann).

Fruut
Fruutkroam in Barcelona
Wikimedia Commons