Oovr mezelvnBewerken

Stief vele es 't er nie te zehhn oovr mezelvn. Woa keun'k eki behun...

'k Zien 'k ik heboorn in Kortriek, langs de koaie (Reepkoaie) in de klinikke, de 25 sten deesembre van 't joar oezes jirn 1982. Ik zin iphekwjikt in Heule. Me voader es en echte Euleneire, noh tuus eboorn en hjil dienen bazaar. Me moedr es va Woatou, dus doamee da'k sommehste kjirs mien ofkomst verroade en e litje Westoeks koete. Juste lik Tbc van 't Ries, en ik weune doa noh olsan.

SkoolloopboaneBewerken

'k Ei 'k ik noa 't shole ewist in 't kljin Spis ('t kleuter lik dan ze zehhn), doarachter noa 't loaher Spis. 't E doa da'k ik Tbc ljirn kenn é, en me kwoam reedlik hoeëd overjin. Mo me zien ton in 't middelboar nuzze eihn weh ehoan, ik in 't VTI Hullehem en em etwoasn da'k et nie mji wete. Achter twji joar VTI ei 'k noa 't hrwoat Spis hehoan, en ton noa Bijstan, in Kortriek.

Wuk da'k nu doeBewerken

Ik werken in de Pos in Kortriek.

Belangrieke ArtiekelsBewerken

Wesvlams, Fransvlams

Ik plannen dus e poahina met e Frans-Vlamsche wordelieste. A't er da entwien kan anmoakn, da 'k ik da kunnen bewerken, 'k zoe vrji konten zien.

Zie Typische Frans-Vlamsche woordn.