Hill 60

Dit artikel zou beter herschreevn zyn in 't Ypers.

Hill 60 (utsproake: il tjesteg (te plekke), hil sykstie (Iengels)) is e plekke by Zillebeke woa dat er zwoar gevochtn is in 'n Êestn Weireldoorloge. 't Liggn nog ossan vele soldoatn die nôojs evoen of begroavn zyn.

Hill 60, anno 2006: rustig & vredig
E restant van e bunker
Detail van 't monument

Van woa komt die noame?Bewerken

In 19sten êeuw en ze e tringlyne emakt (Yper-Komen) en e masse van de upegroavn eirde kwam up die plekke. De noame komt van ’t feit dat dien euvel juste 60 meters boovn zêe-nieveau ligt.

’t Belang va Hill 60Bewerken

Iedern euvel wos va strategisch belang in ‘n Oorlog: je kud et slagveld vele beter overzien. Dus je ku goan peijzn dat 'n Duuts en de Geallieerd'n nunder kapot evochtn en voen Hill 60 in nunder macht te krygn. De Duutsche kusn de Fransche verjoagn up 10 december 1914. Toen dan d' Iengelsche de Fransche up die plekke oflostn, wuldn dedie Hill 60 veroovern. 'n Slag wos dêels oek oundergroens eleverd. In De Twidde slag om Mêesn loagn d’r van de 19 omplofte mien oek twêe ounder Hill 60.

Vandoage is ’t nog ossan styf bezocht deur Iengelsche toeristn - dikkers familie va veteroan. 't I doar oek e meseumtje juste derby.

Wie wost er boas up Hill 60?Bewerken

  • Êest woarn de Fransche boas
  • Up 10 december 1914 wos ’t van de Duutsche
  • 17 april 1915 is ’t veroverd deur de Iengelsche
  • De Duutsche kwaamn were op 5 mei 1916
  • Were van de Iengelsche up 7 juni 1917
  • Nog ekè van de Duutsche in april 1918
  • Te lange leste, were van de Iengelsche op 29 september 1918

't MuseumBewerken

Vroeger wos er vlakby e museumtje. Je voengt er mitrajettn en geweune geweirn, bajonetn, fottoos, diasn, klêers,... Moa dat bestoa nu ne mi. Nu is 't er in de plekke e restoranksje.

Hill 62Bewerken

Hill 62 - oek e plekke woa da 't er zwoar gevochtn is - ligt in 't geburte.