Dit artikel es geschreevn in 't Euvellands, en da zou best ozô bluuvn.

Hill 62 is e plekke in Zillebeke woa dat er gevochtn is in den 1sten Wèreldôorlog. De noame verwist na de ogte van 't ogste punt van 'n euvel: da legt juste 62 meters boovn zêe-nieveau. De noame is op zyn Ingels uutesprookn.

Wie wos er boas op Hill 62? bewerkn

In 'n ôorlog wos Hill 62, en 't bus, derroend, was een gruwelik slachtveld woa dan d'r er oek vele Britse soldaten gesneuveld zin. Generoal Bulfyn adde beloofd da die mann nôos zou moetn vèchtn, zoender zyn uutdrukkelyke toestemming (vandoa de noame "Sanctuary Wood").
Moa de Duutsche kwamn in 1916 zodoanig opzettn da Hill 62 in de froentlinie kwam te leggn (op 2 juni 1916 kostn ze zelfs de hêle plekke verovern).
De Canadeezn en de Iengelsche attakkeernde op nundern toer op 13 juni 1916 en azo viel Hill 62 were in d'handn va de Geallieerde.

't Museum bewerkn

Sanctuary Wood Museum: de plekke is bewoard lik of da 't wos in 1918 mè loopgroavn (tranchées), gewèrn e muniesje.

Hill 60 bewerkn

Hill 60, oek e plekke woa da 't er zwoar gevochtn is, legt in 't geburte.

Externe koppelienge bewerkn