E keyse es e kloartebronne. Over't olgemeen ed dat de vorm van e stoave. 't Bestoat oofdzoakelyk uut e wikke dat deur 't keysevet gevoedt wyrd en ozoo kan bluuvn brann.

Et overbluufsel van e keyse da ver ipgebrand es.
De deursnee van e keyse.

De wikke es gemakt van katoendroat. By't ansteekn van de wikke, smelt't keysevet deur d'hitte en wyrdt et deur de capillaire force in den droat gezoogn. Da vet ontstekt en voedt de vlamme.

Den eenhid candela es ofgelid van keysn en komt overeen me 1 klassieke keyse. Up verlichtingsarmatuurn wyrdt voorol den eenhid Lux gebruukt, woby da 1 Lux de verlichtingsforce es van 1 candela up nen ofstand van 1 mèter. E TL-lampe van 20 lux geft dus ongeveer dezelfste kloarte lyk 20 keysn.

Om e keyse te moakn, verhittn z'e pot keysevet en ol noar gelank de maniere, goan ze oftewel da vet in vormkes gietn, woby dat de wikke vaste zit in 't vormke; of ze goan e wik erhoaldelik in e ooge kanne vet goan doppn, me korte poozn om et e betje te loatn droogn.

Wikimedia Commons