Dit artikel zou beter herschreevn zyn in 't Veurns.

Nicolaas (Klaas) ZannekinLampernisse (?), Kassel 23 ogustus 1328) wos e landeigenoare uut de Kuststreke die voerol bekend ekommn is in de Boerenopstand (1323-1328).

Memorial voe Nicolaas Zannekin an de kerke van Lampernisse

Zannekin is ebôorn in de streke va Lampernisse in 't latste decennium van 'n 13stn êeuw. E wos eigenoare va zyn landbouwground en dus kunn we zeggn dat 'n redelik welstellnd wos. We weetn ni juste woarom, moar op e zeker moment wos 'n verbann na Brugge. Toen da ze gebôortestreke Kust-Vloandern in opstand kwam, kêerde Zannekin - die populair wos by 't geweune volk - were na Lampernisse. Zannekin adde e speciale positie: e wos pôorter van Brugge en eigenoare in Lampernisse. Da makte van em e schoakel tussen 't steej en 't platteland.

De opstand teegn Lodewyk II van Névers

bewerkn

De reedn van de opstand va Kust-Vloandern tegen Lodewyk II van Névers, groaf van Vloandern e leenman van de keunienk va Vrankryk, is redelik ingewikkeld. Voe de Bruggeliengn wos 't zuver polletiek. Ze woarn benauwd da Lodewijk nunder stadsprivileges gienk vermiendern. Oek de slichte economie speelt e rolle. In 1316 wos 't er een oungersnôod ewist, en de joarn die d'rop volgden woarn ol ni vele beter. Telt doaby nog e kè 't Verdrag van Athis-sur-Orge (1305) mè ze zwoare lastn voe Vloandern; voerol voelboar voe de middnklasse.

De Slag by Kassel

bewerkn

Zannekin adde utendelik round de 15.000 man verzoameld. Ze leger krêeg de noame "Keirels". 'n Bekendstn wos Zeger Janszoone. De mêeste Keirels woarn afkomstig uut de Kasselrijen Veurne, Sint-Winoksbergen, Bourbourg, Kassel en Belle. Op 23 ogustus 1328 vochte dat leger tegen 't Fransche leger an de voet van 'n Kasselberg. De Keunienk wos benauwd voer e twiddn Guldnspôornslag. Doarom wos ze leger deze kir vele sterker: 2500 zwoar gewoapende ridders en 12.000 man lichte infanterie.

Achter dien Slag kwam de arde repressje op gank: hêelder dorpn round Rysel en Kassel woarn uutemôord op bevel van 'n keunienk va Vrankryk.

E Vlamschn vôorvechter?

bewerkn

Sedert Conscience en andere schryvers uut 'n 19stn êeuw, is de figure van Zannekin geromantiseerd en lichtelik anders bekeekn. Da wilt ni zeggn dan d'r absoluut gèn Vlams-nationalistische reedns woarn woarom da de Boerenopstand gebeurde. Moa 't wos voerol toch sociaal-polletiek, amme de kroniekschryvers toet diepe in 'n 18stn êeuw meugn geloovn.

Zannekin in de literatuur

bewerkn