D'r zyn mêerdere betekenissn vo Legende:


Da blad ier es e deurverwyziengsblad vo en ounderscheid te moakn tusschn de verschillige betêkenissn van 't woord Legende.

Ip da blad ier stoat er nen uutleg van de verschillige betêkenissn van Legende en de verwyziengn doa noa toe. Zy j'ier gekommn langs e blad in Wikipedia? Pas toun die verwyzienge an, zodoanig dat d'andre bezoekers loater sebiet juste zittn.

Olle bloadn woa dat de noame van begunt mè Legende.