apr - meie - jun
<< 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     >>

Meie es de vuufde moand van de Gregorioanse kalender en telt 31 doagn. De moand es genoemd noa de Romeinse godinne Maia. De bynoame van meie, bloeimoand wyst noa 't feit dat olles nu wel goe in bloei stoat. De zomer lat em soms ol ne kêe voeln, moar 't kan ôok slicht were zyn. De uutdrukkienge 'in mei legt iedern veugel een ei' wyst ip 't broedsezoen van de bêestn.

Specioale doagn

bewerkn


    De moandn van het joar:

januoari - februoari - moarte - april - meie - juni - juli - ogustus - september - oktober - november - december