Rôoznoedkoaje

Stroate in 't êrte van Brugge

De Rôoznoedkoaje is e stroate in Brugge die lopt van de Dyvre no de Braambergstroate.

De Rôoznoedkoaje.

GeschiednisseBewerken

Êewnlank êt die stroate lanst de reie de noame "Zoetdyk" gedroagn. In 1390 wierd vermeld die zoutsteeghere bi den Eechoutte. 't Was dus verzeekrs doa datr een steigr lag woada de scheepn die zoet aanleevrdn wierden gelost.

Pas in de 18ste êewe kwam de "Rôozoedkoaje" lik noame in gebruuk. De reden was dat op die plekke kroamtjes stoenn ipgesteld die poatrnostrs verkochtn. Woarom in sommigte gevolln "koaje" of "dyk" wierd verkoozn boovn 't mêer algemêen gebruukte wôord "reie" is deur de toalkundign nie oendrezocht.

't Is lanst de Rôoznoedkoaje da Georges Rodenbach in zyn Bruges-la-Morte 't oofpersonnoazje in zyn vertellienge deej weunn.

E bitje voddr kyknBewerken

  • (nl) Schouteet Albert 1977 : De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, ISBN 9789062675036.