Ried fan de Fryske Beweging

Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB - Road van de Friesche Bewegienge) is e Friesche organisoasje die ipkomt vo de Friesche toale en cultuur. D' organisoasje bestoat uut vrywilligers en is hêlegans ounofhankelik. De stichtienge krygt de steun van e 500-tal donateurs.

Geschiedenisse

bewerkn

De stichtienge Ried fan de Fryske Beweging is ipgericht in 1945 met de bedoelienge van 't contactpunt te zyn met de regerienge en andere overheedn. Da gedacht is juste achter den oorloge ipgekommen by verschillige organisoasjes lik 'It Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse' ('t gezelschap vo Friesche toale en geschrift), het Kristlik Frysk Selskip ('t Christelik Fries gezelschap), it Roomsk Frysk Boun (de Rooms-Frieschn bound) en it Frysk Boun om Utens (den bound vo Friezn buutn Friesland). Deur ounder één koepel t'hope te werkn wierdn de krachtn gebundeld. 't Belangrykste doel was van 't Fries steviger in de wet te verankern. D' Hollandsche regerienge haad tout dien tyd vo 't Fries bykan nieks juridisch geregeld. Sedert d' iprichtienge is 't antal angeslootn Friesche organisoasjes gegroeid.

Externe koppeliengn

bewerkn