Sint-Annakerke (Brugge)

Kerke in Brugge

De Sint-Annakerke is e katlieke kerke in de wyk en prochje Sint-Anna in Brugge. Zy wierd gebowd in 't begun van de 17ste êewe in typiesche barokstyl. D' Illige Moedr Anna is de patronesse van de kerke.

De Sint-Annakerke in Brugge.

BarokBewerken

Gebowd lik êenbeukige kerke wierd z' in 1516 verbowd nor e driebeukig gebedsuus. Achtr de beeldnstorm wierd z' in 1580 verkocht en vor e dêel ofgebrookn. In 1611 kwamtr e niewe kerke bovenip d' oovrbluufsls van de vôorgoande. In 1621 wierd z' ingewyd. Ende 17ste êewe wierd ze verbowd van e loatgôotiesch nor e barok gebow, tgêene 't mêest ipvolt binnenin de kerke. Siens 1956 stoat de kerke ip de monumentelyste.

Guido GezelleBewerken

Bezyds de barokke elementn en de manjefiek angeklidde kerke is vo veele bezoekers de doopvoente merkwoardig. Ip die platse wierd dichtr Guido Gezelle gedopt ip 1 meie 1830. Y dei in de kerke ook zyn êeste kommienje en achtr zyn priesterwydienge dei y dr zyn êeste misse.

Florimond FonteyneBewerken

Êen van de prochjepriesters ip 't ende van de 19ste êewe was oendrpastr Florimond Fonteyne (1856-1923), die in Brugge de rolle speelde van tgêene da Adolf Daens was in Oalst. Zyn oendrpastrie ip 't Sint-Annapling was de platse woa da sosjoal aktieve menschn mekoar teegnkwoamn. Deur de tusschnkomste van biskop Waffelaert kwamtr 'n ende an die aktiviteitn en wierd y oovrgeplatst no de gemêente Zarrn.

E bitje voddr kyknBewerken

  • (nl) Beernaert Brigitte e.a. 2013: Sint-Annakerk, in : Het beste van 25 jaar, Open monumentendagen 2013, Brugge.