E systêem is 'n oantal oundredêeln of elementn die ip mekoar inwerkn of van mekoar ofangn, en die toope êen saamangnd gehêel vormn [1].

E schetsmoatige vôorstellienge van e geslootn systêem en ze grenze (surroundings = omgeevienge; boundary = grenze).

Iedre systêem is ofgelynd deur ze ruumtlikke en tydlikke grenzn, oemriengd deur zyn omgeevienge, beschreevn deur zyn ipbow en doel en uutgedrukt in zyn werkienge.

Vakn die d' algemêene eignschappn van systêemn bestudeern zyn : systêem-weetnschap, systêem-theorie, systêem-modelleerienge, systeêm-behandlienge, kybernetika, dynamiesche systêemn, thermodynamika, kompleks-systêemn, systêem-analyze en grafiek en systêem-architekteure. Zydre oundrezoekn d' abstrakte eignschappn van mateerje en organizoasje, zoekn noa de begrippn en begunsels die ounofanklik zyn van domein, substansje, type of tydschoale.

Zegswyze

bewerkn

Dr wordt wel e kêe gezeid : "'t Is e systêem lik 'n andre.". Doamêe wordt bedoeld : Als is de werkwyze of 't apparoat moa primitief of simple, 't werkt toch. Je ku'je verêlpn mê de middels die dr zyn...

Verwyzingn

bewerkn

<references>

  1. (en) Systêem.