Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.

Ys is woater die bevroozn is toet e vaste toestand, geweunlyk gevormd by e temperateure van 0 groadn Celsius. 't Kan deurzichtig zyn of e min of mêer oendeurzichtige blauwwitte kleur hèn.

E blok ys

En unieke eignschap van ys is da 't e lêgere dichtheid hèt of vloeiboar woater. Dat is de reedn woarom dat ys ip 't woater bluuft dryvn en azo en isolerende loage vormt, woardeure dat oendiëp woater in de wienter nie hêlegans bevriëst.

Wikimedia Commons