Blauwn reiger

(deureverweezn van Ardea cinerea)

Blauwe reigers, mêestol geweune reigers enoemd, zyn grôte veugels die vôornkomn in verre hêel Europa, in Afrika en in Azië. Oek in West-Vloandern kuj ze up vele plekkn teegnkomn.

Dutsekop
Ardea cinerea

Uutzicht bewerkn

Reigers zyn grôte veugels die verre e meiter lank komn. De vintjes en de wuvetjes verschilln in uutzicht nie va makoar. Van kleur zyn ze setoe grysde, buutn d'uutendn van nunder vlerken, die mêer blauwachtig en dounkerder zyn. A nundern kop en ze e zworte striepe, die deurelopt in e plume. Nundern bek is gilf en ne kud oraje of rôodachtig uutsloan in poartyd.

Verspreidieng en leefgebied bewerkn

Blauwe reigers komn vôorn in verre hêel Europa en in grôte stikkn van Azië en Afrika. In Amerika zit er e sôorte die der stief up trekt.

't Zyn veugels die eboendn zyn an woater, woa dan ze 't mêeste van nunder teetn zoekn. Ze stoan mêestol in woater da nie te diepe is en at er e visseltje passirt, schiet nundern kop no beneen en pakkn ze 't me nundern bek.

Oel ier vien je reigers setoe an vyvers, boerepittn en meisn (natte wêen). In (grôot)stedelik gebied vien je z'oek dichte byn uuzn, up de buutn zyn ze mêestol vele schuwer.

Leevnswyze bewerkn

Teetn bewerkn

Z'eetn olle visschn die nie te grôot zyn (gelik stekelboarsn, poalink, boars, karpers en ândre), mor oek puudn, muuzn en klêne veugels.

Ze zyn deur vele visliefebbers nie geirn ezien omdan ze wel eki duvn vis uut vyvertjes pakkn (lik goudvisschn of koi's,...). Doarom zyn der vele menschn met e vyver die der visdroad over spann of die e plastiekn reiger zettn (reigers leevn ollêne en goan toene dus nie landn).

Vôortplantienge bewerkn

Reigers droagn nest in oge boomn of in riet, mêestol in kolonies. De wuvetjes leggn doa toene en ei of 5-6 in, die uutkomn achter 28 doagn. De twêe ouders oaln teetn, danz e êest zevve upeetn en toene were uutspuugn.

Trek bewerkn

Sommigte reigers bluuvn ier voen te overwientern, mo de mêeste trekkn in de wienter no 't zuudn.