Boudewyn V van Vloandern


Boudewyn V van Rysel, byenoamd Boudewyn de Grôotn (°1013 - ? Rysel, 1 september 1067) wos e groaf van Vloandern.

Boudewyn V van Vloandern
1013 – 1067
Groaf van Vloandern
Periode10351067
VôorgangerBoudewyn IV
IpvolgerBoudewyn VI
VoaderBoudewyn IV van Vloandern
MoederOgiva van Luxemburg

E wos de zeune van Boudewyn IV en Ogiva van Luxemburg. E volgde zyn voader op ton datn dien dôod wos. In 1028 trouwde Boudewyn V mi Adela van Vrankryk (Adela van Mêesn).

Opportunistisch

bewerkn

Boudewyn V droaide me de wiend: 'n êne ki kwaamn in opstand teegn de Duutschn keizer, ton were wostn zyn bestn moat. Zyn ênigste bedoelieng wos om land by te krygn, en dat lukte redelik goed. Ounder zyn bewind - en dankzy e geforceernde trouw van zyn zeune Boudewyn VI - kwaam Henegouwn by Vloandern.

Zyn andern zeune, Robrecht de Fries, trouwde me Geertrui, weeuwe van de groaf van Olland. Azo kost Vloandern oek e stiksje meiklappn voor e grôot dêel van de Nederlandn.

Zyn dochter, Mathilda, trouwde in 1051 me Willem de Veroveroare. Deur dienen trouw krêeg Willem de steun van Boudewyn oet ie in 1066 probêerde vo Ingeland te verôveren. Achter eur krôninge, in 1068, wierd ze keuniginne Maud. D'er zyn d'er die zeggn da ze zy 't tapyt van Bayeux zou gemakt èn.

Boudewyn a zukke goe noame dat ie by den dôod van de Franse keunink Henri I in 1060 voogd wierd van zyne minderjoarige trôonupvolger Philippe I.

Slimme ervormiengn

bewerkn

Op binnlands vlak et Boudewyn 't gezag van de groaf nog versterkt deur 't bestuur te reorganiseern (kasselryen in de plekke van gouwn) en te zorgn da de kerke minder te piepn adde. E liet e heêle reke nieuwe steedn bouwn om de dinne bevolkte gebiedn beter te verbiengn mi de ryke steedn die an vôornoamlik an de kust en an de Schelde lein. Azo ounstoun Toeroet, Yper, Mêesn, Rysel, en Kassel. Deze nieuwe steedn woarn d'oofdplekke van e kasselrye, en ze krêegn e joarmart om de commercantn an te trekkn.

Vrouwe en jounges

bewerkn

Boudewyn en Adela haan vuuf jounges: