Welgekomn ip de West-Vlamsche Wikipedia, Belzie. Moest je me vroagen zitt'n, ku je ne kêe zien ip Help:Wikipedia of meugt je ze alsan stelln in de café. Veel succes! Tbc 14:43, 12 november 2006 (UTC)

Mooie schoonmaakBewerken

J'et dat artikel over André Demedts schône opekuust. 't Wos eigentlik tyd da 't etwien dei. --Astro 13:22, 15 ogustus 2007 (UTC)

Lijst van onroerend erfgoed in WevelgemBewerken

Dag Belzie, 'ziên da je va Wevelgem zyt. Zeg gy e ki je gedacht ierover. O je noa de fotoôtjies kykt is da toch moar 1 gebouw? t'Is duudelijk dan die mensschen die die lyste mak'n niet mé mee zyn, verzekerst te vil werk met andre diengn, mo osje gy van Wevelgem wit dat dadde 1 scheure is, go'k'ik da WEL weêre verandern. Een gebouw met 1 vordeure is toch 1 gebouw peize'k ik. Lotje (overleg) 22 okt 2012 14:51 (UTC)

Ewel, da's idd an de buutnkant mo êen gebouw me êen adres, mo ip foto'kes kundje ôok zien da't gebouw in drie stikkn es verdêeld (me de drie trapgevelkes), verzekers woarn da vroeger drie aparte ipslagplekkn in êen gebouw. Dus kpeize da dordeure de confuuze situoasje es vôortgekommn. Hil zekers weet ik da wel nie want oloewel da'k der ol vrêe vele an gepasseerd zyn, en ik et nog noois van an binn'nkant geziene. Belzie (overleg) 22 okt 2012 22:03 (UTC)
Merci voe de toelichtienge. 'k gon't ton mo beter vorlôpig niêt verandern an't artikel. Lotje (overleg) 23 okt 2012 04:20 (UTC)

6000ste artikelBewerken

Proficiat mè 't schryvn van 't 6000ste artikel, Belzie. Tof van joen hier were te zien... ;-) --Zeisterre (overleg) 1 mrt 2017 21:17 (UTC)

Merci, kzoagn overlatst da je begonn'n woart me 't anvulln van gemêentn in Frans-Vloandern en kpeide van "kgoan kik nog ne kêe twuk schryvn" Belzie (overleg) 1 mrt 2017 21:26 (UTC)
Ik goan de gemêentn in Frans-Vloandern were overloatn an joen. Dat is mêer joen branche... ;-) --Zeisterre (overleg) 1 mrt 2017 21:30 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 18:40 (UTC)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia surveyBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 01:38 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 00:48 (UTC)

BofartikelsBewerken

Dag Belzie. 'k Viendn 't hêel spytig dan 'k èn moetn stoppn met de bofartikels. Ip den deur stoendn 'k der hêlegans allêne vôorn en 'k zoagn 't nie mè zittn. Moa vo myn zyn Remi Drieux, François-Cornil Bart, Rysel enz. zeker bofartikels. ;-) Groetjes --Zeisterre (overleg) 12 feb 2019 22:36 (UTC)

Merci, 'k verstoan ik da zekers da me wynder ier nie mè zyn twêe'n of drie'n de koave kunn'n rechtoud'n (kschryvn ik ier ôok ollene mo a'k der echt tyd vôorn ein, surtout in de schoolvacanses dus) en der nie olsan goe artikels zyn vo olle moande e bofartikel t'ein, mo ezo ne kêe en artikel in the picture zettn zo aglik ol 't voorblad wa schôoner moakn, ol es't nie olle kêe e nieuw. Belzie (overleg) 13 feb 2019 11:29 (UTC)
'k Goan e kè peizn wat dan 'k kunn doen. En 'k vroagn myn of, of da je gy da nie zou zien zittn vor hier sysop te zyn. 'k èn dikwyls 't gevoel dan de môoschers dat hier goan overpakken os 'k ik der nie zyn... ;-) --Zeisterre (overleg) 13 feb 2019 12:11 (UTC)
Most et zyn dat je zou willn sysop zyn, kun 'k vroagn an Steinbach dat 'n joen knoptjes gèft, woarmee da je artikels kunt wegsmytn en vandoaln kunt blokkeern. Peist er mor e kèr over... ;-) --Zeisterre (overleg) 13 feb 2019 21:21 (UTC)
Van my meug da gerust, ik kykn mêestol om de twêe doagn of datter ier 'ntwuk veranderd es, dus ezo zo'k ôok direct zêever of puberartikels kunn'n verwydern.Belzie (overleg) 14 feb 2019 11:10 (UTC)
Dag Belzie. Vo sysop te geroakn moe je êest je kandidateure stelln in de café. Hier en hier twêe voorbeeldn. Der loopn hier wel nie zovele menschn mè roend vo te stemmn, moa myn stemme kryg je in ieder geval. ;-). Ik goan ton an Steinbach vroagn dat 'n der noa kykt. Veel succes. ;-) --Zeisterre (overleg) 14 feb 2019 18:34 (UTC)

SysopBewerken

Proficiat, Belzie. Je zy gy nu sysop. Je goa gy da goed doen...;-) --Zeisterre (overleg) 1 mrt 2019 17:40 (UTC)

Merci, kgoan zelve nog moe'n ziene oe da die extra funksies ollemoale marcheern, mo ol doende goan me da wel lêern. --Belzie (overleg) 2 mrt 2019 12:05 (UTC)

WegdoenBewerken

Dag, Belzie. Ik stelln vôorn da je gy e kêe 't artikel Legenda wegsmyt. ;-) Vanboovn in 't artikel 'Meer' anklikkn, ton 'Wegdoen' en doar achter 'Blad wegdoen'. Da's alles. Groetjes --Zeisterre (overleg) 18 mrt 2019 17:36 (UTC)

Goed gedoan ;-) --Zeisterre (overleg) 18 mrt 2019 18:46 (UTC)
Voila, da's gebeurd sie. Messchiens kunn'n me ôok ne kêe peizn van 't artikel Veurne Snack Foods ôok weg te smytn? Want om de vuuf voetn ester doa êen die da anpast en in't schôon Vlams zet en der mêer reklam ip zet of 'ntwuk els. En ip zich weetn ik nie of zukn artikel goe past in nen encyclopedie? --Belzie (overleg) 18 mrt 2019 18:49 (UTC)
Ik viendn da je gy grôot gelyk èt, Belzie. Van myn meug je gy da gerust wegsmytn. Dat is gin artikel vor in een encyclopedie. --Zeisterre (overleg) 18 mrt 2019 19:01 (UTC)

PUCBewerken

thanks your edit in Punta Arenas R C Peña

Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 9 sep 2019 16:19 (UTC)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 20 sep 2019 19:48 (UTC)