West-Vlamsche streekvariantn
Nederlands woord
Schommel
Streekvariant
Uutsproake Toale
renne

ballesjiere
ruttekokke
schomml/toetr
rennekookre
juutekoeker
rietse
Kortryks
Tielts
Werviks
Poperiengs
Ostends
Roeseloars
Diksmuuds
Woaregems

Ne schommel, ballesjiere, touter, toukter, renne, rudekoker of jutekako is e toestel voe te speeln. Ne schommel is gemakt met e zitplankske dat aan wezekantn met e kôorde of een yzer is iphangn. Deur ip je beenn ip 't ritme van de sliengerende schommel mee te beweegn kuje ogger en ogger goan.

Schommel