Pissebedde

(deureverweezn van Geweune pissebedde)

De geweune of ruwe pissebedde of zwientje (Porcellio scaber) es en olgemeen voorkommend kreeftachtig beestje.

EvoluusjeBewerken

Pissebeddn zyn kreeftachtigen die under angepast èn an 't leevn up 't land. Doarom zyn ze ook wel landpissebeddn genoemd. Da zie je nog an under anatomie, want z'èn nog osan kieuwn die ze gebruukn vo zuurstof in t'oasemn. Da verkloart ook voewuk dan z'ollene moa keunn in leevn bluuvn in e vochtige omgevienge.

Uterlik en leefomgeviengeBewerken

Pissebeddn zyn styf ofgeplat en ze kommn nie langer dan 2 cm. Under kleur varieert van bruun tout dounkergrys. Under lyf es dudelik gesegmenteerd. Pissebeddn èn zeevn poar pootn. Ze zyn actief by nachte. By gevoar keunn ze ol under pootn intrekkn ounder undern buuk en nunder uprolln in e bolletje. 't Bestoan ôok woaterpissebeddn die styf trekkn up dedie die up 't land leevn.

Ge goat ze vindn in kelders, in 'n of, busschn en wêen, in serrekassn en vuuloopn. Ge goat ze ook osan vindn ounder pottn, tiggels of steenn die ol en ende buutn liggn.

TeetnBewerken

Ze leevn van orgoanisch materioal lik loof en out dan ze mè undern sterkn moundn fynmoaln.

VoortplantiengeBewerken

Pissebeddn èn e specioale maniere van under voort te plantn da nog e gevolg es van under anpassienge an 't leevn up et droge. Achter de poarienge begunt 't wuvetje te vervelln. Ze krygt ne broedbudel ounder eurne buuk woarin da ze d'eitjes legt. De nimfn bluuvn doar 40 tout 50 doagn. Oundertusschn vervelln ze verschillige keers.

  Mêer ofbeeldiengn die ier by passn ku je vien ip Porcellio scaber ip Wikimedia Commons.